NiewiarygodneNewsy

Opublikowane 2021-05-18
0 Komentarz

Regulamin konkursu Billie Eilish O sobie

Konkurs książka “O sobie - Billie Eilish”

I.
Postanowienia ogólne
1.
Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu przeprowadzanego przez firmę PLC-PL

2.
Konkurs przeprowadzony zostanie za pośrednictwem serwisu Youtube oraz Instagram przypisanych do kont “Dla Ciekawskich”, a zatem na karcie społeczność https://www.youtube.com/c/DlaCiekawskich/community i na profilu kanału https://www.instagram.com/dlaciekawskich_yt

3.
Konkurs rozpocznie się 18 maja 2021 o godz. 17:00 i zakończy się w dniu 24 maja 2021 roku o godz. 23:59:59 CET.

4.
Organizatorem Konkursu jest PLC-PL

5.
Fundatorem nagród jest Wydawnictwo SQN Sp. z o.o. Sp. k.

6.
Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.

7.
W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych (małoletni powyżej 13. roku życia), o ile w dniu przystąpienia do Konkursu spełnia następujące warunki:

a.
posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b.
zapoznała się z zasadami Konkursu i treścią Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych zasadami Konkursu i treścią Regulaminu musi zapoznać się także rodzic (opiekun prawny);

c.
zaakceptowała wszystkie postanowienia Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych na udział dziecka (podopiecznego) w Konkursie zgodę wyraża rodzic (opiekun prawny).

8.
Przystępując do Konkursu, Uczestnik zapewnia, że występuje w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459), tj. nie działa w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

9.
Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

10.
Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem i dobrymi obyczajami organizację Konkursu, a odpowiedzialność właściciela platform Youtube, Instagram jest w tym zakresie wyłączona.

11.
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Youtube, Instagram, ani z nim związany.

12.
Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnionymi Organizatorowi, a nie serwisom Youtube, Instagram. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby zakwalifikowania i przeprowadzenia Konkursu.

II.
Zasady konkursu
1.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta na Youtubie lub Instagramie.

2.
W Konkursie wezmą udział te osoby, które dokonają w czasie jego trwania zgłoszenia.

3.
Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

4.
Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników czterech (4) zwycięzców, których zadanie konkursowe zostanie najwyżej ocenione przez Komisję.

5.
Zadanie konkursowe polega na przesłaniu odpowiedzi na pytanie. Formę przekazu stanowi tekst (opowiadanie) i opublikowanie jej jako komentarz pod postem na Społeczności Youtube lub pod postem na Instagramie na stronie Organizatora.

6.
W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest:

a. zalogować się do serwisu Youtube lub Instagram według zasad określających korzystanie z tych serwisów;

b. zamieścić pracę w komentarzu pod postem konkursowym na profilu organizatora.

7.
Udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na rozpowszechnianie swojej pracy w zakresie określonym w Regulaminie.

8.
Udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wiąże się z przekazaniem następujących danych osobowych Uczestnika:

a.
imię i nazwisko Uczestnika;

b.
nazwa użytkownika na platformie, którą posługuje się Uczestnik na Youtubie bądź Instagramie

c.
adres e-mail do kontaktu z Uczestnikiem.

9.
Zgłoszenie pracy konkursowej przez Uczestnika równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu i przystąpieniem do Konkursu oraz oznacza złożenie przez Uczestnika zapewnień, że:

a.
Uczestnik akceptuje Regulamin;

b.
Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojej pracy konkursowej bez wynagrodzenia;

c.
Uczestnik uzyskał prawa własności intelektualnej (prawa na dobrach niematerialnych) do elementów, z których skorzystał przy zadaniu konkursowym, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, w tym o charakterze know-how, a także praw do wizerunku;

d.
przysługują mu jako twórcy odpowiedzi, prawa autorskie (osobiste i majątkowe), bez ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich;

e.
przysługują mu jako autorowi pracy, prawa autorskie (osobiste i majątkowe), bez ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich;

10.
Uczestnik Konkursu, jako autor zgłoszonej pracy i osoba, której przysługują autorskie prawa majątkowe do Projektu, przenosi na Organizatora, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych (zależnych) doń, w tym do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania ich treścią bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności na następujących:

a.
kopiowanie i powielania dowolną techniką, w tym techniką cyfrową;

b.
rozpowszechniania i emitowania, w szczególności na billboardach, ulotkach, plakatach, w prasie i w sieci Internet oraz jako wydruki umieszczane na przedmiotach służących jako nośniki reklamowe.

11.
Uczestnik Konkursu, jako autor zgłoszonej pracy i osoba, której przysługują prawa do wykonywania autorskich praw niemajątkowych do pracy/projektu (utworu, oraz poszczególnych elementów stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego), zezwala nieodwołalnie, na modyfikowanie przez Organizatora utworu, w szczególności na dokonywanie wykreśleń i zmian, włączanie do utworu treści pochodzących od Organizatora lub włączanie utworu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Uczestnika jako autora.

III.
Zasady przyznawania nagród

1.
Organizator przewidział następujące nagrody dla Uczestników: książka “O sobie - Billie Eilish”

2.
Uczestnicy nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, a także jeśli nie potwierdzili danych osobowych i chęci odbioru nagrody. W takim przypadku, nagroda przechodzi na kolejną osobę.

3.
Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

4.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

5.
Uczestnicy, którym przyznano nagrodę zostaną ogłoszeni na profilu organizatora w serwisie Youtube i Instagram.

6.
Uczestnicy, którym przyznano nagrodę zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na profilu organizatora z potwierdzeniem chęci odebrania nagrody i danymi kontaktowymi.

7.
W przypadku nieskontaktowania się z Organizatorem w ciągu 3 dni po dniu opublikowaniu wyników Konkursu, roszczenie o wydanie nagrody wygasa.

8.
W razie uznania przez Organizatora, że wyjaśnienia wymagają powzięte przez niego wątpliwości związane z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator będzie kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu systemu wiadomości prywatnej e-mail.

9.
Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków identyfikacyjnych, tj. co najmniej: imię i nazwisko, adres zamieszkania i podania adresu do wysyłki.

10.
Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora kurierem lub pocztą w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia danych osobowych i podania adresu do wysyłki nagrody.

11.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania, adresu do wysyłki nagrody, oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.

0
Co o tym sądzisz? Dołącz do rozmowy
Niewinny spędził 43 lata w więzieniu. Państwo NIE DA mu odszkodowania!